آناتومی مراکز نوآوری قسمت دوم قسمت اول:کسب­ و کارها چرا و چگونه در مراکز نوآوری سرمایه­ گذاری می­کنند؟ مراکز نوآوری گروه­ هایی از افراد و غالباً اماکن فیزیکی هستند...