کارخانه نوآوری
مدیر تجاری سازی

راضیه کریمی

بیوگرافی

راضیه کریمی