رونمایی فاز اول کارخانه – اسفند 1400 https://alborzinnovationfactory.ir/wp-content/uploads/2022/09/رونمایی-اسفند-1400-4.mp4
تیزر بازدید دکتر ستاری – تیر 1400 https://alborzinnovationfactory.ir/wp-content/uploads/2022/09/3-بازدید-دکتر-ستاری-تیر-۱۴۰۰.mp4
تیزر مراحل آماده سازی – تیر 1401 https://alborzinnovationfactory.ir/wp-content/uploads/2022/09/2-قبل-ازبازدیدتیرستاری.mp4