امروز دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در مسیر تردد به استان البرز بیلبورد سوگواره اهالی اکوسیستم نوآوری را مشاهده و واکنش جالبی را در یک...