دکتر مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در رویداد «نقش استاندارد در توسعه محصولات دانش‌بنیان»: امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ ...