فرم ثبت نام خلاق

سطح تیم(Required)
وضعیت خلاق و دانش بنیان(Required)
از چه حمایت های ستاد خلاق استفاده نموده اید؟
فضای مورد نیاز شما برای استقرار چقدر است؟(Required)

لطفا فایل موارد زیر را بارگذاری کنید:

Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
فرم ثبت نام خلاق