کارخانه نوآوری البرز

 

ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی در کارخانه نوآوری البرز بررسی شد

مهدی محمدی، کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، در بازدید از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز، ظرفیت های این مجموعه برای سرمایه گذاری خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی در موضوعات مرتبط با محیط زیست، حل مشکلات شهری مانند پسماند، توریسم و صنایع خلاق از موضوعات این نشست بود.

مراكز خدمات سرمایه گذاری خارجی با هدف تسـهيل و تسريع در امور سرمايه گذاري خارجي در كشور، هماهنگي بين سازمان و ساير دسـتگاههاي اجرايي ذيـربط در امور سـرمايه گذاري خـارجي،‌ ايجاد كانون واحـدي بـراي مراجـعه متقاضيان سـرمايه گذاري خارجي و كاهـش بوروكراسي اداري در صدور مجوزهاي مختلف مورد نياز سـرمايه گذار در تمامی مراکز استانها ایجاد شده است.

ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی در کارخانه نوآوری البرز بررسی شد