دبیر ستاد فناوری‌های نرم وتوسعه صنایع‌ خلاق در گفتگوبا جام‌جم از ابتکار جدید معاونت علمی سخن می‌گوید با تحول کسب‌وکارها به سمت توسعه زیست‌بوم جدید نوآوری و فناوری کشور،...