ساختمان ها

آزمایشگاه نوآوری

Inno Lab ساختمانی است برای حضور و فعالیت شرکت هاى بزرگ فناوری و شتابدهنده ها و مراکز نوآوری. 7 واحد فلت (سه سالن بزرگ و چهار سالن کوچک) که در این ساختمان طراحی شده است، با درهاى اختصاصى، سقف‌های بلند، و تهویه مطبوع، براى فعالیت تعداد زیادی از افراد در کنار هم مناسب است.

عکس های ساختمان