ارتباط با صنعت

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز به عنوان قطب فناوری در استان در نظر دارد تا سلسله نشست هایی را در زمینه ارتباط با صنعت به ویژه صنایع بزرگ استان برگزار نماید. این نشست ها که با حضور صنایع، دانشگاه ها و اکوسیستم نوآوری در محل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق برگزار می شود، چند هدف عمده را دنبال می نماید:

  • آشنایی صنایع بزرگ با اکوسیستم نوآوری
  • احصای نیازهای فناورانه صنایع
  • ارائه راهکارهای نوآورانه برای مسائل موجود در صنایع
ارتباط با صنعت